Tag: sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe. Dokumentem, które definiuje formę sprawozdania finansowego jest Ustawa o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. składa się z: – bilansu, – rachunku zysków i strat, – informacji dodatkowej. Spółki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowo badaniu przez biegłych rewidentów, w swoim sprawozdaniu muszą zawrzeć…

Wspólnicy w spółce z o.o. – jakie mają obowiązki?

Wspólnicy mają w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wiele obowiązków. Poza tym, że podejmują uchwały muszą także: dokonywać zmian w umowie spółki z o.o. rozpatrywać i zatwierdzać sprawozdania Zarządu z działalności spółki rozpatrywać i zatwierdzać sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy podejmować uchwały dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki wyrażać zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa podejmować decyzję…

Jakie obowiązki sprawozdawcze ma spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po zakończeniu każdego roku obrotowego jest zobowiązana do wykonania kilku ważnych czynności. Z ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu Spółek Handlowych wynika, że powinna ona w szczególności: Sporządzić sprawozdanie finansowe Sporządzić sprawozdanie z działalności jednostki, które zawiera informacje przede wszystkim o: zdarzeniach, które mają szczególny wpływ na działalność jednostki najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie rozwoju i nauki nabyciu…