Tag: prokurent

Czym zajmuje się prokurent w spółce?

Prokurent to osoba, która zajmuje się reprezentacją spółki podczas dokonywania przez zarząd czynności prawnych. Prokurę definiuje się jako pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, obejmujące umocowanie prokurenta do wykonywania czynności pozasądowych i sądowych w związku z prowadzoną działalnością. Co ważne, prokurentem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kodeks cywilny nie reguluje kwestii dotyczącej odpowiedzialności prokurenta. Znajdziemy natomiast uregulowania…

Co to jest prokura?

Prokura jest najszerszym rodzajem pełnomocnictwa udzielana osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym może udzielić prokury. Udzielenie prokury podlega wpisowi do KRS. Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W spółkach osobowych aby ustanowić prokurę potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników natomiast…