Tag: czym zajmuje się prokurent w spółce

Czym zajmuje się prokurent w spółce?

Prokurent to osoba, która zajmuje się reprezentacją spółki podczas dokonywania przez zarząd czynności prawnych. Prokurę definiuje się jako pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, obejmujące umocowanie prokurenta do wykonywania czynności pozasądowych i sądowych w związku z prowadzoną działalnością. Co ważne, prokurentem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kodeks cywilny nie reguluje kwestii dotyczącej odpowiedzialności prokurenta. Znajdziemy natomiast uregulowania…