Trochę o spółce jawnej

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego, której funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych. Nazwa spółki jawnej musi zawierać następujące elementy: – nazwiska lub firmy wszystkich wspólników, – oznaczenie “spółka jawna”, – elementy wskazujące na to czym zajmuje się spółka, Nazwa spółki nie może wprowadzać odbiorcy w błąd. Umowa spółki jawnej musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Na…

Śmierć wspólnika spółki jawnej – czy to koniec jej działalności?

Śmierć jednego wspólnika spółki jawnej może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla pozostałych, zwłaszcza jeśli pozostali nie pomyśleli wcześniej o takiej możliwości. Kwestię tą należy rozważyć w przypadku gdy mamy do czynienia ze spółką dwuosobową oraz wieloosobową. W obu z nich śmierć wspólnika powoduje rozwiązanie spółki, jednak ustawodawca przewidział możliwość kontynuowania działalności w takim przypadku o ile spełnią pewne warunki.…

Długi w spółce komandytowo-akcyjnej, kto za nie odpowiada?

Spółka komandytowo-akcyjna stanowi podmiot gospodarczy będący połączeniem spółki osobowej i kapitałowej. Według kodeksu spółek handlowych wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej musi być minimum jeden akcjonariusz i jeden komplementariusz. Odpowiedzialność tych podmiotów jest bardzo podobna do tej w odpowiadającym ich podmiotach. Komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada zatem w sposób osobisty, nieograniczony, subsydiarny i solidarny. Tym samym jeżeli egzekucja z majątku spółki nie przyniesie…

Czy cudzoziemiec może założyć spółkę przez Internet?

Od 1 stycznia 2012 roku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować online dzięki specjalnej aplikacji dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wystarczy jedynie uzupełnić formularz odpowiednimi danymi. Program kolejno za pomocą wzorca umowy generuje niezbędne dokumenty i wysyła je do należytych urzędów. Wszelkie formalności można zatem dopełnić nie wychodząc z domu, co ważne podczas e-rejestracji nie jest wymagana obecność notariusza, co…

Gdy spółka posiada nieruchomość…

W niedawnym czasie wprowadzono nowe obowiązki dla spółek posiadających chociażby jedną nieruchomość. Obowiązki te polegają na składaniu dodatkowych oświadczeń do Krajowego Rejestru Sądowego. Oświadczenie w sprawie posiadania nieruchomości przez spółkę Dołącza się je do wniosku o wpis do KRS w momencie gdy następuje nabycie lub objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej…

Prosta spółka akcyjna

Założenie prostej spółki akcyjnej zakłada plan Morawieckiego. Ma ona pozwalać na szybszy i łatwiejszy rozwój start-upów, będzie bowiem łączyć w sobie zarówno zalety spółki akcyjnej jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która była dotychczas najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. PSA będzie stanowiła elastyczną formę prowadzenia działalności gospodarczej wymagającą niewielkiego wkładu finansowego. Powstanie takiej jednostki ma zachować na rodowitym rynku…

Zawieszenie działalności spółki jawnej

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki jawnej może zdarzyć się, że nastanie dla nas gorszy czas i zaczną się problemy finansowe. Bardzo często myślimy wtedy o rozwiązaniu działalności. Co jednak gdy nie jesteśmy do tego przekonani? W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem okaże się zawieszenie działalności. Działalność zawiesić można na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przez czas ten nie…

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe. Dokumentem, które definiuje formę sprawozdania finansowego jest Ustawa o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. składa się z: – bilansu, – rachunku zysków i strat, – informacji dodatkowej. Spółki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowo badaniu przez biegłych rewidentów, w swoim sprawozdaniu muszą zawrzeć…

Wyłączanie wspólnika ze spółki z o.o.

W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn sąd może orzec wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. na żądanie wszystkich pozostałych wspólników. Warunkiem jest posiadanie więcej niż połowy kapitału zakładowego przez jednostki domagające się oddalenia wspólnika. Udziały wyłączonego wspólnika muszą przejąć odpowiednio wspólnicy bądź osoby trzecie po cenie, jaka zostanie ustalona przez Sąd Najwyższy. Cena ta ustalana jest na podstawie ich rzeczywistej wartości…

konsorcjum

Konsorcjum

Konsorcjum to organizacja zrzeszająca kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Najczęściej są one tworzone jest w przypadku bardzo dużych lub ryzykownych inwestycji. Celem utworzenia konsorcjum jest działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu Konsorcjum nie musi być rejestrowane ani posiadać odrębnej siedziby lub nazwy. Umowa spółki powinna zawierać…