Category: Informacje o spółkach

Majątek w spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka posiadająca cechy zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Ogólnie jednak przyjęte jest, że spółka należy do grona spółek osobowych, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W tej spółce za zobowiązania odpowiada komplementariusz, a akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności. Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne. W spółce komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy…

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy

Przedsiębiorcy bardzo często postanawiają w umowie spółki zawrzeć postanowienia, umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy. Wkłady na pokrycie udziałów w spółce mogą przybierać formę zarówno pieniężną, jak i niepieniężną w postaci aportu. Ogólne wymagania dotyczące podnoszenia kapitału zakładowego spółki z o.o. potrzebują określenia przedmiotu wkładu, wspólnika, który wkład wnosi, jak również wskazania liczby oraz wartości nominalnej udziałów. Wśród elementów,…

Odpowiedzialność przebijająca w spółce

Tego rodzaju odpowiedzialnością nazywana jest odpowiedzialność wspólnika spółki kapitałowej za zobowiązania tej spółki, przy czym szczególne znaczenie ma odpowiedzialność wspólników także będącymi spółkami, a więc odpowiedzialność w ramach grupy kapitałowej. Zdarza się również, że tym określeniem nazywa się również odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych za zobowiązania tych spółek. Odpowiedzialność przebijająca polega na uznaniu zobowiązania spółki za zobowiązanie wspólnika. W tym…

Czym zajmuje się prokurent w spółce?

Prokurent to osoba, która zajmuje się reprezentacją spółki podczas dokonywania przez zarząd czynności prawnych. Prokurę definiuje się jako pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, obejmujące umocowanie prokurenta do wykonywania czynności pozasądowych i sądowych w związku z prowadzoną działalnością. Co ważne, prokurentem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kodeks cywilny nie reguluje kwestii dotyczącej odpowiedzialności prokurenta. Znajdziemy natomiast uregulowania…

Nazwa oddziału spółki

Na otworzenie nowego oddziału zazwyczaj decydują się duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, które chcą poszerzyć swoją działalność. Wielu przedsiębiorców jednak nie przywiązuje wystarczalnej uwagi do odpowiedniego nazwania danej jednostki. Jak zatem powinna wyglądać nazwa oddziału spółki? Firma oddziału osoby prawnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby wraz z określeniem “oddział” oraz wskazaniem miejscowości, w której się znajduje. Określa to artykuł 436…

Kodeks spółek handlowych

W Polsce funkcjonowanie prawie wszystkich form działalności normowane jest przez Kodeks spółek Handlowych. Kodeks ten reguluje funkcjonowanie spółek kapitałowych oraz spółek osobowych. Nie reguluje on funkcjonowania spółki cywilnej, której funkcjonowanie określone jest przez Kodeks cywilny. Do spółek kapitałowych zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną. Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną. Kodeks spółek handlowych…

Kilka słów o sumie komandytowej

Czym jest suma komandytowa? To kwota do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. W spółce działające na mocy polskiego prawa sum komandytowa musi być wyrażona w walucie polskiej. W Kodeksie Spółek Handlowych nie ma jasno określonej wysokości minimalnej czy maksymalnej sumy komandytowej. Umowa spółki powinna zawierać informacje mówiące o sumie komandytowej. Zmiana sumy komandytowej wymaga…

Spółka z o.o. komandytowa

Ostatnio coraz bardziej popularna staje się spółka z o.o. komandytowa, która zawiera w sobie cechy charakterystyczne dwóch spółek. Pozwala to optymalizować koszty już w początkowych etapach wejścia na rynek. Spółka z o.o. komandytowa prowadzona jest głównie w oparciu o zasady spółki komandytowej. Spółka z o.o. pełni funkcję komplementariusza, czyli reprezentuje na zewnątrz oraz prowadzi jej sprawy – pełni funkcję zarządzającą…

Dywidenda, a sprzedaż udziałów

Po więcej informacji o spółkach zapraszamy na nasza STRONĘ GŁÓWNĄ! Wiele osób zastanawia się komu czy jeżeli udziały w spółce zostaną sprzedane tuż przed zakończeniem roku podatkowego wówczas dywidendę otrzyma kupujący, czy sprzedający? Prawo do dywidendy nie jest związane ze wspólnikiem ale udziałami. Tak więc do dywidendy uprawnieni będą wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu podjęcia uchwały o dywidendzie. W…

Spółka akcyjna, a podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej zwiększa się aby zapewnić spółce większe środki na prowadzenie przez nią działalności. Podnoszenie kapitału odbywa się poprzez emisję nowych akcji, jak i w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Objęcie nowych akcji może nastąpić na drodze złożenia oferty nabycia akcji przez spółkę przez oznaczonego adresata, zaoferowania akcji akcjonariuszom z prawem do poboru oraz zaoferowania akcji…