Author: e-doradca

Kapitał własny

Kapitał własny stanowi równowartość wniesionych przez założycieli podmiotu składników majątku. Kapitał wnoszony jest podczas rejestracji działalności gospodarczej. Osoby, które wniosły majątek do firmy, nabyły prawo do uczestniczenia w podziale zysku oraz do zwrotu kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa. Kapitał własny stanowi w przedsiębiorstwie bardzo ważną funkcję, gdyż jest podstawowym źródłem finansowania działalności, który pozostaje do dyspozycji firmy bezterminowo. Może on…

Wady i zalety kupna gotowej spółki

Gotowe spółki cieszą się coraz większą popularnością. W Polsce jednak twory te wciąż budzą liczne wątpliwości. Czy warto zatem kupić gotową spółkę? Zakup gotowej spółki bez wątpienia wiążę się z szeregiem zalet. Po pierwsze, redukuje problemy związane z rejestracją spółki. Gotowa spółka przeszła już pełną rejestrację tak więc posiada numery NIP, KRS i REGON, kapitał zakładowy oraz kompletną dokumentację. Bardzo…

Umorzenie udziałów w spółce

Kodeks spółek handlowych przewiduje 3 tryby umarzania udziałów w spółce z o.o. 1. Umorzenie dobrowolne – czyli za zgodą wspólników na drodze nabycia udziałów przez spółkę przy jednoczesnej konieczności podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników. 2. Umorzenie przymusowe – czyli bez zgody wspólnika przy konieczności podjęcia uchwały przez zgromadzenia wspólników. 3. Umorzenie automatyczne – bez konieczności podejmowania uchwały zgromadzenia wspólników w…

Majątek w spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka posiadająca cechy zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Ogólnie jednak przyjęte jest, że spółka należy do grona spółek osobowych, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W tej spółce za zobowiązania odpowiada komplementariusz, a akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności. Wspólnikami spółki mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz ułomne osoby prawne. W spółce komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy…

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy

Przedsiębiorcy bardzo często postanawiają w umowie spółki zawrzeć postanowienia, umożliwiające podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy. Wkłady na pokrycie udziałów w spółce mogą przybierać formę zarówno pieniężną, jak i niepieniężną w postaci aportu. Ogólne wymagania dotyczące podnoszenia kapitału zakładowego spółki z o.o. potrzebują określenia przedmiotu wkładu, wspólnika, który wkład wnosi, jak również wskazania liczby oraz wartości nominalnej udziałów. Wśród elementów,…

Odpowiedzialność przebijająca w spółce

Tego rodzaju odpowiedzialnością nazywana jest odpowiedzialność wspólnika spółki kapitałowej za zobowiązania tej spółki, przy czym szczególne znaczenie ma odpowiedzialność wspólników także będącymi spółkami, a więc odpowiedzialność w ramach grupy kapitałowej. Zdarza się również, że tym określeniem nazywa się również odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych za zobowiązania tych spółek. Odpowiedzialność przebijająca polega na uznaniu zobowiązania spółki za zobowiązanie wspólnika. W tym…

Czym zajmuje się prokurent w spółce?

Prokurent to osoba, która zajmuje się reprezentacją spółki podczas dokonywania przez zarząd czynności prawnych. Prokurę definiuje się jako pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, obejmujące umocowanie prokurenta do wykonywania czynności pozasądowych i sądowych w związku z prowadzoną działalnością. Co ważne, prokurentem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kodeks cywilny nie reguluje kwestii dotyczącej odpowiedzialności prokurenta. Znajdziemy natomiast uregulowania…

Nazwa oddziału spółki

Na otworzenie nowego oddziału zazwyczaj decydują się duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, które chcą poszerzyć swoją działalność. Wielu przedsiębiorców jednak nie przywiązuje wystarczalnej uwagi do odpowiedniego nazwania danej jednostki. Jak zatem powinna wyglądać nazwa oddziału spółki? Firma oddziału osoby prawnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby wraz z określeniem “oddział” oraz wskazaniem miejscowości, w której się znajduje. Określa to artykuł 436…

Kodeks spółek handlowych

W Polsce funkcjonowanie prawie wszystkich form działalności normowane jest przez Kodeks spółek Handlowych. Kodeks ten reguluje funkcjonowanie spółek kapitałowych oraz spółek osobowych. Nie reguluje on funkcjonowania spółki cywilnej, której funkcjonowanie określone jest przez Kodeks cywilny. Do spółek kapitałowych zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną. Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną. Kodeks spółek handlowych…

Kilka słów o sumie komandytowej

Czym jest suma komandytowa? To kwota do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. W spółce działające na mocy polskiego prawa sum komandytowa musi być wyrażona w walucie polskiej. W Kodeksie Spółek Handlowych nie ma jasno określonej wysokości minimalnej czy maksymalnej sumy komandytowej. Umowa spółki powinna zawierać informacje mówiące o sumie komandytowej. Zmiana sumy komandytowej wymaga…