Author: e-doradca

Nazwa oddziału spółki

Na otworzenie nowego oddziału zazwyczaj decydują się duże, dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, które chcą poszerzyć swoją działalność. Wielu przedsiębiorców jednak nie przywiązuje wystarczalnej uwagi do odpowiedniego nazwania danej jednostki. Jak zatem powinna wyglądać nazwa oddziału spółki? Firma oddziału osoby prawnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby wraz z określeniem “oddział” oraz wskazaniem miejscowości, w której się znajduje. Określa to artykuł 436…

Kodeks spółek handlowych

W Polsce funkcjonowanie prawie wszystkich form działalności normowane jest przez Kodeks spółek Handlowych. Kodeks ten reguluje funkcjonowanie spółek kapitałowych oraz spółek osobowych. Nie reguluje on funkcjonowania spółki cywilnej, której funkcjonowanie określone jest przez Kodeks cywilny. Do spółek kapitałowych zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną. Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną. Kodeks spółek handlowych…

Kilka słów o sumie komandytowej

Czym jest suma komandytowa? To kwota do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. W spółce działające na mocy polskiego prawa sum komandytowa musi być wyrażona w walucie polskiej. W Kodeksie Spółek Handlowych nie ma jasno określonej wysokości minimalnej czy maksymalnej sumy komandytowej. Umowa spółki powinna zawierać informacje mówiące o sumie komandytowej. Zmiana sumy komandytowej wymaga…

Spółka z o.o. komandytowa

Ostatnio coraz bardziej popularna staje się spółka z o.o. komandytowa, która zawiera w sobie cechy charakterystyczne dwóch spółek. Pozwala to optymalizować koszty już w początkowych etapach wejścia na rynek. Spółka z o.o. komandytowa prowadzona jest głównie w oparciu o zasady spółki komandytowej. Spółka z o.o. pełni funkcję komplementariusza, czyli reprezentuje na zewnątrz oraz prowadzi jej sprawy – pełni funkcję zarządzającą…

Dywidenda, a sprzedaż udziałów

Po więcej informacji o spółkach zapraszamy na nasza STRONĘ GŁÓWNĄ! Wiele osób zastanawia się komu czy jeżeli udziały w spółce zostaną sprzedane tuż przed zakończeniem roku podatkowego wówczas dywidendę otrzyma kupujący, czy sprzedający? Prawo do dywidendy nie jest związane ze wspólnikiem ale udziałami. Tak więc do dywidendy uprawnieni będą wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu podjęcia uchwały o dywidendzie. W…

Spółka akcyjna, a podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej zwiększa się aby zapewnić spółce większe środki na prowadzenie przez nią działalności. Podnoszenie kapitału odbywa się poprzez emisję nowych akcji, jak i w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Objęcie nowych akcji może nastąpić na drodze złożenia oferty nabycia akcji przez spółkę przez oznaczonego adresata, zaoferowania akcji akcjonariuszom z prawem do poboru oraz zaoferowania akcji…

Trochę o spółce jawnej

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego, której funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych. Nazwa spółki jawnej musi zawierać następujące elementy: – nazwiska lub firmy wszystkich wspólników, – oznaczenie “spółka jawna”, – elementy wskazujące na to czym zajmuje się spółka, Nazwa spółki nie może wprowadzać odbiorcy w błąd. Umowa spółki jawnej musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Na…

Śmierć wspólnika spółki jawnej – czy to koniec jej działalności?

Śmierć jednego wspólnika spółki jawnej może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla pozostałych, zwłaszcza jeśli pozostali nie pomyśleli wcześniej o takiej możliwości. Kwestię tą należy rozważyć w przypadku gdy mamy do czynienia ze spółką dwuosobową oraz wieloosobową. W obu z nich śmierć wspólnika powoduje rozwiązanie spółki, jednak ustawodawca przewidział możliwość kontynuowania działalności w takim przypadku o ile spełnią pewne warunki.…

Długi w spółce komandytowo-akcyjnej, kto za nie odpowiada?

Spółka komandytowo-akcyjna stanowi podmiot gospodarczy będący połączeniem spółki osobowej i kapitałowej. Według kodeksu spółek handlowych wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej musi być minimum jeden akcjonariusz i jeden komplementariusz. Odpowiedzialność tych podmiotów jest bardzo podobna do tej w odpowiadającym ich podmiotach. Komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada zatem w sposób osobisty, nieograniczony, subsydiarny i solidarny. Tym samym jeżeli egzekucja z majątku spółki nie przyniesie…

Czy cudzoziemiec może założyć spółkę przez Internet?

Od 1 stycznia 2012 roku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować online dzięki specjalnej aplikacji dostępnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wystarczy jedynie uzupełnić formularz odpowiednimi danymi. Program kolejno za pomocą wzorca umowy generuje niezbędne dokumenty i wysyła je do należytych urzędów. Wszelkie formalności można zatem dopełnić nie wychodząc z domu, co ważne podczas e-rejestracji nie jest wymagana obecność notariusza, co…