Czym zajmuje się prokurent w spółce?

Prokurent to osoba, która zajmuje się reprezentacją spółki podczas dokonywania przez zarząd czynności prawnych.

Prokurę definiuje się jako pełnomocnictwo udzielone przez przedsiębiorcę, obejmujące umocowanie prokurenta do wykonywania czynności pozasądowych i sądowych w związku z prowadzoną działalnością. Co ważne, prokurentem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Kodeks cywilny nie reguluje kwestii dotyczącej odpowiedzialności prokurenta. Znajdziemy natomiast uregulowania dotyczące pociągnięcia odpowiedzialności za niewykonane zobowiązania spółki i jej zarządu. Jedyną odpowiedzialnością prokurenta jest odpowiedzialność na zasadach kodeksu cywilnego, który jasno określa, że każdy kto z winy umyślnej wyrządził drugiemu szkodę ma obowiązek ją naprawić.

Więcej informacji o prokurze znajdziesz TUTAJ!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *