Sprawozdanie finansowe spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Spółek Handlowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe. Dokumentem, które definiuje formę sprawozdania finansowego jest Ustawa o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. składa się z:
– bilansu,
– rachunku zysków i strat,
– informacji dodatkowej.

Spółki, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowo badaniu przez biegłych rewidentów, w swoim sprawozdaniu muszą zawrzeć także dwa dodatkowe elementy:
– rachunek przepływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w kapitale własnym.

Przejdźmy do omówienia pokrótce obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego spółki z o.o.:

BILANS: przedstawia stan aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT: wyszczególnia dane z roku obrotowego obok danych z roku ubiegłego. Rachunek zysków i strat może zostać sporządzony w wariancie kalkulacyjnym albo porównawczym.
INFORMACJA DODATKOWA: podaje dane oraz objaśnienia nie ujęte w bilansie i rachunku zysków i strat, a będące ważne dla rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz jej wyniku finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *